კატეგორიები

წერილის გაგზავნა

lock პაროლის შეხსენება
ჯერ არ ხართ რეგისტრირებული?
უკვე ხართ რეგისტრირებული?
210 C
სამშაბათი, 18 ივნისი 2024 04:18


 

 

ქართული ენის გრამატიკის სახელმძღვანელო

 

მორფოლოგია და ორთოგრაფია
 
არსებითი სახელი ზედსართავი სახელი

რიცხვითი სახელი

ნაცვალსახელი ზმნა


ზმნიზედა


კავშირი

ნაწილაკი

შორისდებული

რთული სიტყვები

 

სინტაქსი და პუნქტუაცია
 


წინადადება

სიტყვათა შეკავშირება ამხსნელი სიტყვა

სიტყვათა აზრობრივი და გრამატიკული
შეკავშირება

 

წინადადების წევრები
 

წინადადების წევრის
რაობა


წინადადების წევრის გადმოცემა
რამდენიმე სიტყვით


არაწევრი სიტყვები
წინადადებაში

 

 


შემასმენელი

შემასმენლის გადმოცემა

ქვემდებარის რაობა

ქვემდებარის გამოხატვა

 

 


შემასმენლის შეწყობა
ქვემდებარესთან რიცხვში

შემასმენელი
მხოლობითში დასმულ ქვემდებარესთან

შემასმენლის რიცხვი
მრავლობითში დასმულ ქვემდებარესთან

 

 


დამატება


განსაზღვრება


გარემოება

 

წინადადება შინაარსის მიხედვით
 

თხრობითი წინადადება

კითხვითი წინადადება

ბრძანებითი წინადადება

 


ძახილის წინადადება

კითხვით-ძახილის წინადადება

 

წინადადება აგებულების მიხედვით
 

მარტივი წინადადების
შედგენილობა


სრული და უსრული
წინადადება


შერწყმული
წინადადება

 

 


ერთგვარ წევრთა
შეერთების საშუალება

შემასმენლის რიცხვი
ერთგვარ ქვემდებარესთან

ერთგვარ წევრთა გამაერთიანებელი
სიტყვები წინადადებაში

 

 

მიმართვა

სასვენი ნიშნები
მიმართვასთან
შორისდებული

სასვენი ნიშნები
შორისდებულთან

 

რთული წინადადება
 

რთული წინადადების
შემადგენლობა


კავშირიანი და უკავშირო
რთული წინადადება


მძიმე
უკავშირო რთულ წინადადებაში

 

 


ტირე
რთულ წინადადებაში

მძიმე
კავშირიან რთულ წინადადებაში

პირდაპირი
ნათქვამი

 

 


პირდაპირი ნათქვამის
ნაწილაკები


სასვენი ნიშნები
პირდაპირ ნათქვამთან

დიალოგი

 

ფონეტიკა და გრაფიკა / სიტყვა, ბგერა, ასო
 

სიტყვა

ბგერა და ასო

სიტყვა და ბგერა

წერა და წარმოთქმა
ანბანი
 

ასოთა სახელები და რიგი

 

ბგერის დახასიათება
 
ბგერათა
წარმოქმნა


ხმოვანი და თანხმოვანი
ბგერები


თანხმოვანთა ჯგუფები წარმოთქმის ადგილის მიხედვით


მჟღერი და ყრუ
ბგერები

 

 


მკვეთრები


ფშვინვიერები


სამეულები, წყვილეულები, ცალეულები

 

მარცვალი
 
მარცვლის დახასიათება
სიტყვა და მარცვალი

ღია და დახურული მარცვალი

სიტყვის დამარცვლა და გადატანა

 

ფონეტიკური მოვლენები
 
ბგერათა ცვლილება
სიტყვაში
ასიმილაცია
დისიმილაცია

ბგერის
დაკარგვა

 


კუმშვა

კვეცა

ბგერის გადასმა

 

ლექსიკა
 

სიტყვათა
რაობა


სიტყვის
მრავალმნიშვნელიანობა


სიტყვის პირდაპირი და
გადატანითი მნიშვნელობა

 

 


სინონიმები

ომონიმები

ანტონიმები

 

მორფოლოგია
 

სიტყვები წინადადებაში
გამოყენების თვალსაზრისით

ფორმაცვალებადი და ფორმაუცვლელი
სიტყვები


მეტყველების
ნაწილები

 

 


სრულმნიშვნელოვანი და დამხმარე
მეტყველების ნაწილები


ფორმაცვალებადი და ფორმაუცვლელი
მეტყველების ნაწილები

ა.შანიძე,  ი.იმნაიშვილი, ლ. კვაჭაძე ©

 

 

 

სარეკლამო სივრცე

სარეკლამო სივრცე

სარეკლამო სივრცე